Liên kết Website
   HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC

Giải quyết hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc
(21/04/2017 11:59)

Chiều 20/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt với 122 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới thuộc 15 tỉnh miền núi khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về văn hóa dân tộc; ưu tiên dành nhiều nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự đổi thay rõ rệt diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; kinh tế ngày càng phát triển; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng chung sống, luôn kề vai sát cánh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Đồng bào các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất. 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong đó, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới khu vực phía Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có công tác văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sáng kiến phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới khu vực phía Bắc và Hội thảo giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống thời kỳ hội nhập và phát triển. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, việc thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa dân tộc đã góp phần quan trọng vào việc ổn định, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, văn hóa dân tộc ngày càng được quan tâm, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên phạm vi cả nước.

Trong những thành tựu to lớn về mọi mặt mà đất nước nỗ lực đạt được những năm qua có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đồng bào các dân tộc, trong đó có các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là khu vực khó khăn nhất trong cả nước, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc, giữa miền núi với đồng bằng chậm được thu hẹp; chất lượng dạy và học ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn thấp; một số bản sắc tốt đẹp trong văn hóa dân tộc thiểu số đang bị mai một...

Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách lợi dụng khó khăn về đời sống, trình độ dân trí của đồng bào để kích động, chia rẽ các dân tộc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, nhiệm vụ công tác dân tộc cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc.

Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới; từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống; động viên, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế-xã hội; tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc là di sản vô cùng quý báu được trao truyền từ đời này đến đời khác để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, công tác dân tộc cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các địa phương để có những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế; tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Phải có chính sách động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tiếp tục được giao lưu, học tập kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt vận động đồng bào nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, văn hóa dân tộc, đoàn kết dân tộc, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./. 
Nguồn: VPCTN, TTXVN
In bài
Các tin theo dòng sự kiện
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu công an chi viện chiến trường miền Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước đi đôi với mở rộng dân chủ, gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Angola
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Singapore
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng Quốc vương Malaysia
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà cho bệnh nhân nghèo
Tạo mọi điều kiện phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Iran
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Sri Lanka
Việt Nam hoan nghênh định hướng mở rộng đầu tư của Tập đoàn GE
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Kiểm toán nhà nước là công cụ quan trọng để phát hiện hiện tượng, dấu hiệu tham ô, tham nhũng, không tuân thủ pháp luật về kinh tế, tài chính...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch, Tổng Biên tập Hãng Thông tấn Kyodo (Nhật Bản)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Tích cực huy động các nguồn lực để chăm lo cho người có công
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị
Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến ngành than, khoáng sản 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư khen cô gái 19 tuổi có hành động nhân văn cao cả
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ Kỷ niệm 55 Ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ hội ra khơi, bám biển năm 2017
Chủ tịch nước tiếp Giám đốc điều hành hãng thông tấn AFP
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với Thụy Sĩ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor
Trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Phong trào thi đua phải trở thành động lực phát triển ở các địa phương
Chủ tịch nước tiếp đoàn Việt kiều và Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ninh Bình cần tạo ra những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc với Huyện ủy Duy Xuyên
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Quan tâm sửa chữa, nâng cấp và quản lý an toàn hồ, đập, khai thác tối đa và hài hòa các lợi ích của công trình
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Khoa học Huế
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Việt Nam luôn bên cạnh Cuba trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Gắn nội dung thi đua với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để hệ số sở hữu trí tuệ phát triển...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Israel
Đón, hội đàm với Tổng thống Israel, Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hợp tác có vai trò quan trọng và là xu thế duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Binh chủng Đặc công phấn đấu xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị Cụm Thi đua 07 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 của Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Bộ đội Biên phòng và nhân dân Lạng Sơn
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống tướng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar
Gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Tây Ban Nha đến chào từ biệt
Quốc yến chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
Lễ đón Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản
Trả lời phỏng vấn của báo Yomiuri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát triển quan hệ Việt - Nhật, đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, phồn vinh ở Châu Á
Nhật hoàng và Hoàng hậu tới thăm Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đổi mới, xây dựng ngành y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Nhật Bản
Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao Việt Nam-Israel
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017): Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương
Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực cải cách tư pháp
Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới
Giao ban liên ngành Tư pháp - Nội chính Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các loại tội phạm
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng tân Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ khai trương siêu thị thực phẩm, nông sản an toàn thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Đúc tượng và khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế tại Hà Tĩnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Hải Dương
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự gặp mặt truyền thống bốn Văn phòng trung ương
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Uzbekistan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Hai Thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì họp Ủy ban liên Chính phủ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định
Chủ tịch nước gửi điện mừng tân Chủ tịch Liên minh châu Phi
Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc, Nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương khai Xuân Đinh Dậu 2017 tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Chung tay chăm lo, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự “Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực hiện nghi thức cày tịch điền: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Tết trồng cây tại tỉnh Hòa Bình
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các đơn vị ứng trực đêm Giao thừa
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cổ truyền Đinh Dậu - 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông Hà Nội
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của thủ đô
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà Tết tại Gia Lai
Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Cả nước đồng lòng, chung tay, đồng hành với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Điện Biên
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Sơn La
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác, chúc Tết Tổng cục Tình báo-Bộ Công an
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác, chúc Tết Cục An ninh mạng - Bộ Công an
Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang TP.HCM
Lãnh đạo Việt Nam điện mừng Tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9
Kiều bào xúc động về với Xuân Quê hương 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Trong trái tim mỗi kiều bào luôn nồng ấm tình yêu quê hương đất nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân gặp gỡ các đại biểu kiều bào về nước đón Tết
Văn phòng Chủ tịch nước đóng góp quan trọng vào thành công hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Nhà nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết tại Hải Phòng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan
Chủ tịch nước gửi điện mừng Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thơ chúc Tết của Bác là lời non nước, là tiếng hịch non sông
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát huy cao độ mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chúc Tết tại tỉnh Nghệ An
Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Ngành Tòa án, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và của Quốc hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc tập đoàn TATA tại Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đại biểu doanh nhân của Chương trình "Xuân Doanh nhân với cộng đồng"
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Bashkortostan, Liên bang Nga
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia buồn về việc cựu Tổng thống Iran qua đời
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản đến chào xã giao
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu "Made in Vietnam"
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Học viện Quốc phòng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hà Nam cần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng cho bốn sĩ quan Quân đội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu với báo chí trước thềm năm mới 2017
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Tương lai đất nước nằm trên vai thế hệ trẻ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại phiên họp Chính phủ trực tuyến ngày 28/12: Niềm tin thị trường, niềm tin xã hội tăng lên mạnh mẽ
Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017
Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 tiếp tục chương trình làm việc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên vào ngày 27/12/2016
Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt cán bộ và cộng tác viên dân số tiêu biểu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay TU-154 gặp nạn
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Các vị chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc...
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động tặng Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc
Kỷ niệm ngày thành lập Chiến khu Đ và Trung ương cục miền Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, tặng quà cho bà con vùng lũ lụt miền Trung
Trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ tại Lào, Cuba và Tây Ban Nha
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Giám đốc chương trình Giáo dục Công dân toàn cầu của UNESCO
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà bà con vùng lũ Quảng Nam
Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Timor Leste chào kết thúc nhiệm kỳ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Các nữ Chủ tịch QH thế giới lần thứ 11
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải
Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Monica Whaley, Chủ tịch Liên minh doanh nghiệp Mỹ-APEC
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất ở Indonesia
Madagascar chào đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Kurst-Liên bang Nga sang thăm Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự khai giảng Học viện Tòa án
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Phó Giám đốc điều hành UNICEF
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Quân khu 9
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thành quả của các em học sinh hôm này là niềm tự hào chung của cả nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện chúc mừng Nhà Vua Thái Lan lên ngôi
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư
Chủ tịch nước: Nỗ lực phấn đấu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Cơ quan Tình báo Bulgaria
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục môn lịch sử, xây dựng nhân cách, bản lĩnh cho thế hệ trẻ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng học bổng và sữa cho trẻ em Vĩnh Long
Cuộc gặp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi Phi-đen đi xa
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Kết quả chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp các chuyến thăm và làm việc
Cộng đồng Pháp ngữ rất coi trọng vai trò và đóng góp của Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc song phương ở Madagascar
Chủ tịch nước tiếp xúc song phương nguyên thủ, trưởng đoàn các nước
Chủ tịch nước dự lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16
Hoạt động của Chủ tịch nước bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ
Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ 16
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Madagascar
Chủ tịch nước bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ
Chủ tịch nước đi thăm làm việc tại Milan và vùng Lombardia
Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Italy
Chủ tịch nước hội kiến Giáo hoàng Francis, gặp Thủ tướng Vatican
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến lãnh đạo Quốc hội Italy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italy
Việt Nam-Italy phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 6 tỷ USD
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Italy
Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy
Phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phiên bế mạc APEC 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Phiên toàn thể thứ hai APEC 2016
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về Năm APEC 2017
Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới APEC
Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác hàng đầu và lâu dài
Hoạt động song phương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Peru
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại CEO Summit 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2016
Hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Peru
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Peru
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện cảm ơn Chủ tịch Cuba Raul Castro
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam - Cuba
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến Peru tham dự APEC 2016
Hoàng tử Anh kêu gọi mọi người hãy từ chối sử dụng sừng tê giác
Chủ tịch nước thăm Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở La Habana
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba
Chủ tịch Cuba Raul Castro hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Hoàng tử Anh William
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và bà con người Việt tại Cuba
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba
Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Chủ tịch nước và Phu nhân đi thăm chính thức Cộng hòa Cuba
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống Đại học Khoa học Tự nhiên
Chủ tịch nước: Khẩn trương truy bắt tội phạm lẩn trốn ở nước ngoài
Chủ tịch nước tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu tiêu biểu ngành than
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Gala "Kết nối & Hội nhập" chào mừng Hội nghị Kinh tế đối ngoại 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Israel
Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp giáo sư trường Đại học Brown
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Điện mừng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu văn hóa Việt Nam và Hà Nội
"Quan hệ hợp tác Việt Nam-Myanmar sẽ ngày càng phát triển hiệu quả"
Điện chia buồn
Tuyên bố chung Việt Nam - Mi-an-ma
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw
Phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi gặp mặt Đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu bỉểu
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Nagano Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Mông Cổ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quốc hội xem xét 2 dự án luật
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội đồng Lý luận Trung ương
Chủ tịch nước tiếp điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch ủy ban An ninh quốc gia Belarus
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký Quyết định về đặc xá năm 2016 và thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2016
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô
Phó Chủ tịch nước: Cần có chính sách trọng dụng đội ngũ giáo viên năng lực, tâm huyết
GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu cựu sỹ quan An ninh miền Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật Đại sứ Palestine Saadi Salama: Việt Nam khẳng định lập trường ủng hộ nhà nước Palestine độc lập
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt cựu chiến binh Đường Hồ Chí Minh trên biển
Chủ tịch nước Trần Đại Quang viếng Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Bách khoa Hà Nội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Lực lượng cảnh vệ luôn xứng đáng là những người cận vệ trung thành
Thông báo Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò quan trọng và cống hiến to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Chủ tịch nước gặp gỡ những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10”
Phó Chủ tịch nước dự Lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập – Phát triển”
Điện mừng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Mi-ca-en Giăng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến ngoại giao nhân dân Nhật Bản Y-ô-si-hi-cô Na-ca-ga-ki
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2016: Cộng đồng doanh nhân góp phần cùng Đảng, Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự Chương trình “Trái tim cho em” năm 2016: 20 tỷ đồng ủng hộ trong đêm Gala 8 năm quỹ “Trái tim cho em”
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tỉnh Vĩnh Long từ ngày 05 - 07/10/2016
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên nhi đồng toàn quốc Lần thứ 12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni
Tuyên bố chung Việt Nam - I-ran
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni
Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón Tổng thống Iran thăm Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri Quận 1,3,4 – Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa: Việt Nam coi Nam Phi là đối tác hàng đầu ở khu vực châu Phi
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương Quốc Anh
Mở rộng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ hội Ka Tê tại Ninh Thuận
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Iran chào xã giao
Ðồng cảm trước những nỗi lo chung
Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP. Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
Phó Chủ tịch nước hội đàm với Phó Tổng Thống Cộng hòa Nam Phi Xi-rin Ra-ma-phô-xa.
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ Khai khóa trường Đại học Quốc gia TP.HCM
Chủ tịch nước dự Lễ Khai khóa - 2016 Đại học Quốc gia TP.HCM
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-37
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi Tổng thống Philippines
Tuyên bố chung giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Philippines
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch tổ chức Tầm nhìn Thế giới
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Bình Thuận
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nhật Bản Hi-rô-si Phu-ca-đa đến chào từ biệt
Chủ tịch nước tham quan Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bỗng "Quỹ Lawrence S.Ting lần thứ 14"
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Điện mừng nhân dịp Quốc khánh Vương quốc A-rập Xê-út và Quốc khánh nước Cộng hòa Ma-li
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Điện mừng nhân Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ác-mê-ni-a
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc
Công bố Quyết định chỉ định Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Azerbaijan
Việt Nam-Hà Lan là điển hình của quan hệ năng động và hiệu quả
Chủ tịch nước tham dự chương trình “Chắp cánh ước mơ” tại Ninh Bình
Khai mạc phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Trao quà của Phó Chủ tịch nước cho con liệt sỹ tổ bay CASA-212
Chủ tịch nước gửi Thư chúc Tết Trung Thu 2016
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà bệnh nhi ung thư
Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng năm học mới 2016-2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng thống Tony Tan Keng Yam và hội đàm Thủ tướng Lý Hiển Long
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Bờ-ru-nây
Chủ tịch nước Trần Đại Quang Hội đàm với Quốc vương Bờ-ru-nây
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Bờ-ru-nây
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công tiêu biểu tỉnh Tiền Giang
Hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt kiều bào tại Champasak và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước CHDCND Lào
Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia
Chủ tịch nước hội kiến với Quốc vương Xi-ha-mo-ni
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Campuchia
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng Khăm-tày Xi-phăn-đon và đặt vòng hoa tại tượng đài liên minh chiến đấu Việt Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Lào
Hoạt động Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lào ngày 12/6
Chủ tịch nước quyết định về việc sửa đổi Hiệp định vay cho Dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, Hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng, Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng"
Chủ tịch nước quyết định về việc đàm phán Hiệp định Vay cho Dự án "Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2"
Chủ tịch nước quyết định về việc ký Hiệp định viện trợ cho dự án "Tài trợ bổ sung dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện các xã vùng sâu, vùng xa"
Chủ tịch nước Quyết định về việc phê chuẩn các Hiệp định Vay cho Dự án "Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổ sung"
Chủ tịch nước Quyết định về việc phê chuẩn các Hiệp định vay cho Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế"
Chủ tịch nước Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015
Chủ tịch nước Quyết định về đặc xá năm 2015
Công văn của Chủ tịch nước gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm giám sát vốn vay thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch nước được quy định tại Điều 88 Hiến pháp 2013
Các tin khác
Tạo mọi điều kiện phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Iran
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Sri Lanka
Việt Nam hoan nghênh định hướng mở rộng đầu tư của Tập đoàn GE
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Kiểm toán nhà nước là công cụ quan trọng để phát hiện hiện tượng, dấu hiệu tham ô, tham nhũng, không tuân thủ pháp luật về kinh tế, tài chính...
TIN ẢNH
<a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=107'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 04/10/2016</a> <a class='tinanh' href='/Pages/TinAnh.aspx?nid=106'>Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri 01/08/2016</a>