Chủ nhật, 08/12/2019 14:03:19 CH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

05/01/2013 01:15 SA Xem cỡ chữ Email Print

 

LTS - Ngày 24-10-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh số 20/2012/L-CTN công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20-10-2012. Dưới đây là toàn văn pháp lệnh này.


 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

 

Ðiều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

1. Ðiều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 "Ðiều 2

Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ;

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

4. Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên."

2. Ðiều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Ðiều 4

Người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" được tặng Bằng, Huy hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây:

1. Ðược tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng;

2. Ðược hưởng khoản tiền một lần và được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

3. Khi từ trần được tổ chức lễ tang trang trọng;

4. Kinh phí tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng, tổ chức lễ tang do Nhà nước bảo đảm."

 

Ðiều 2.

 Thay cụm từ "Bằng và Huy chương" tại Ðiều 6 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" bằng cụm từ "Bằng, Huy hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"".

 

Ðiều 3.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

                                                                 Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

                                                              TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                   (Ðã ký)

 

                                                                      NGUYỄN SINH HÙNG

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)