Chủ tịch, Phó chủ tịch nước đương nhiệm

1/26/2013 6:18:00 PM


 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
 
 
 
 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh