Chủ tịch, Phó chủ tịch nước đương nhiệm
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

dsad