Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ
(Kể từ khi tái lập Văn phòng Chủ tịch nước 25/9/1992 - đến nay) 
 
 
LDA.jpg

 

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 9/1992 đến 9/1997

 
tran-duc-luong.jpg

 

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 9/1997 đến 6/2006

 
nguyen-minh-triet.jpg

 

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 6/2006 đến 7/2011

 
TTS.jpg

 

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 7/2011 đến 4/2016

 

 

 

TTS.jpg
 

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 4/2016 đến 9/2018

TTS.jpg
 
  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
  - Thời gian từ 23/10/2018 đến nay

 

 NTB.jpg

Bà Nguyễn Thị Bình

 

  - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - Thời gian từ 9/1992 - 8/2002

 

 TMH.jpg

Bà Trương Mỹ Hoa

 

  - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - Thời gian từ 6/2002 - 7/2007

 

 Nguyen Thi Doan.jpg

Bà Nguyễn Thị Doan

 

  - Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 2007 đến 4/2016

 

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

  - Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

  - Thời gian từ 4/2016 đến nay

 

dsad