• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Bổ nhiệm đồng chí Trần Trung Hiếu giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-VPCTN ngày 22/6/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Trần Trung Hiếu, sinh ngày 25/8/1972, chuyên viên chính Vụ Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, kiêm Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Lê Khánh Hải.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link