• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII)

 Chiều 25.10, tại Phủ Chủ tịch, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Văn phòng Chủ tịch nước. đồng chí Giang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị.  

 Chiều 25.10, tại Phủ Chủ tịch, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Văn phòng Chủ tịch nước. đồng chí Giang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị.

 


 Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII) vừa qua đã bế mạc thành công tốt đẹp, là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 

Đồng chí Giang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ảnh: Mạnh Tiến
 
Đồng chí Giang Sơn thay mặt Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước đã giới thiệu và làm rõ các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII), bao gồm:
 
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ.
 
Tình hình kinh tế xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
BCH TƯ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các  nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.
 
Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị TW 3 đến Hội nghị TW 4.
 
Một số Báo cáo chuyên đề liên quan đến các nội dung của Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII).
 
Cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Chủ tịch nước tham dự buổi quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương IV (Khóa XII), ảnh: Mạnh Tiến
 
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 lần này của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã dấy lên không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn thể đảng viên và quần chúng của Văn phòng Chủ tịch nước; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời giúp các các cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ  Văn phòng Chủ tịch nước vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào quá trình công tác; Tham gia giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.