|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 11/8, tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chiều 11/8, tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Phó Bí thư đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Bùi Trường Giang
phát biểu tại Hội nghị
 
Được sự phân công của Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng đã đến dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam là báo cáo viên của Hội nghị; đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trợ lý Chủ tịch nước, Trợ lý, Thư ký Phó Chủ tịch nước cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
 
PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam giới thiệu các
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
 
Tại hội nghị, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
 
Những nội dung cơ bản của các Nghị quyết này là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề đường lối về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.
 
Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ.
 
Bên cạnh đó, các Nghị quyết này sẽ giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò “chủ đạo”, then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong quần chúng nhân dân...
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng nhấn mạnh: Ngay sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, các chi bộ trực thuộc đảng bộ Văn phòng cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII bằng những hoạt động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.