|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ngày 1/2/2024, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã ký Quyết định số 33/QĐ-VPCTN bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Long, sinh năm 1979, Chuyên viên cao cấp Vụ Thi đua - Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn:VPCTN Copy link