|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo và một số thành viên Tổ Biên tập để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Trong hơn một năm qua, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức xây dựng, hoàn thành 27 chuyên đề nhánh, tổ chức thành công các hội thảo quốc gia, các tọa đàm chuyên sâu để phục vụ nghiên cứu,tổng hợp xây dựng Đề án bảo đảm toàn diện, thận trọng. Sau phiên họp thứ ba, Ban Chỉ đạo đã tổ chức ba hội nghị tại ba khu vực bắc, trung, nam lấy ý kiến đóng góp củacác tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; tổ chức 8 cuộc làm việc giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với 9 cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương về dự thảo Đề án trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị trao đổi, lắng nghe các nội dung quan trọng của Đề án. Thường trực Tổ Biên tập đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp để làm sâu sắc hơn các lập luận, phương án về cácvấn đề quan trọng, tiếp tục xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Đề án. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, định hướng và thông tin kịp thời góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ý kiến phát biểu của Ban Nội chính Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lýđánh giá cao dự thảo Đề án được xây dựng công phu, bài bản, khoa học, góp ý về một số vấn đề quan trọng như mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước; đổi mới tổ chức và hoạt động của một số cơ quan, tổ chức; thống nhất nhận thức nội hàm một số khái niệm trong lĩnh vực tư pháp; hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra, vấn đề bảo đảm, bảo vệ quyền con người…Nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cụ thể về cách thức diễn đạt, thể hiện; sắp xếp logic, khoa học những lập luận, giải trình;làm rõ hơn các nội hàm, khái niệm, đồng thời đề xuất bổ sung, gợi mở các phương án, giải pháp về một số nội dung của dự thảo Đề án còn có ý kiến khác nhau.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VPCTN

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao không khí trao đổicởi mở, dân chủ, thẳng thắn; những ý kiến phát biểu, đóng góp tâm huyết của Ban Nội chính Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học; ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Chủ tịch nước lưu ý các tài liệu của Dự thảo Đề án cần làm rõ, nổi bật hơn quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, thể hiện tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991 và bổ sung năm 2011), cũng như các văn kiện của Đại hội Đảng và Hiến pháp 2013. Quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền quốc gia dân tộc, giữ vững định hướng XHCN và phát huy ngày càng tốt hơn dân chủ XHCN. 

Về một số nội dung mới được đề cập trong dự thảo Đề án, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần luận giải thuyết phục, lập luận chặt chẽ, rõ ràng, văn phong diễn đạt bảo đảm súc tích, dễ hiểu. Chủ tịch nước cũng yêu cầu văn kiện Đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, công phu,các tài liệu bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ cả về cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị.

Đánh giá cao cố gắng, quyết tâm hoàn thiện dự thảo Đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án để tiếp tục xin ý kiến tại Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo và trình Bộ Chính trị cho ý kiến trong thời gian tới.

Nguồn:VPCTN Copy link