• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ

 Ngày 28/2, tại tỉnh Cà Mau, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 Ngày 28/2, tại tỉnh Cà Mau, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua Tây Nam Bộ. Những kết quả trên góp phần quan trọng vào thành quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của từng địa phương. Nhiều địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội. Các chỉ số về các lĩnh vực giáo dục, y tế, giải việc việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể dục và thể thao, công tác bảo vệ môi trường, công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông... được các tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. 
 
Nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết thi đua và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cụm thi đua Tây Nam Bộ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu, thảo luận đóng góp của đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, UBND các tỉnh trong Cụm. Các ý kiến nêu ra những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất rất xác đáng, góp phần đưa phong trào thi đua của Cụm trong đạt kết quả tốt hơn. 
 
Phó Chủ tịch nước lưu ý các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; quyết liệt thực hiện có hiệu quả phong trào giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phong trào.
 
Phó Chủ tịch nước chia sẻ, bình quân mỗi tỉnh đạt từ 50% trở lên số xã nông thôn mới, có nhiều tỉnh đạt trên 60% số xã xây dựng nông thôn mới và đã có một số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện còn 2 tỉnh đang gặp khó khăn nhất là Cà Mau và Bến Tre mới đạt trên 30% số xã nông thôn mới. Kết quả này phản ánh đúng tính chất đặc thù, đặc điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của 2 tỉnh Cà Mau, Bến Tre nói riêng. Phó Chủ tịch nước đề nghị các địa phương quan tâm thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, hiệu quả thiết thực; chú trọng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; đảm bảo tính công bằng trong thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt văn hóa công sở theo Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đề cập đến phong trào cán bộ, công chức thi đua xây dựng văn hóa cơ sở, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các tỉnh tuyên truyền, phát động sâu rộng hơn nữa để phong trào lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp. Không nên bó hẹp phong trào thi đua trong phạm vi cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị Nhà nước mà cần phải mở rộng ra đến doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Phó Chủ tịch nước và các đại biểu chứng kiến nghi thức trao Cờ luân lưu cho địa phương đảm trách vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2020.
 
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng đáng mừng nhất là các tỉnh là thực hiện tốt công tác khen thưởng thành tích kháng chiến. Năm vừa qua, riêng tỷ lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chiếm hơn 20% trong tổng số 110.000 hồ sơ khen thưởng. Các tỉnh cần sắp xếp, phân công cán bộ phụ trách để duy trì tốt công tác này.
 
Trao đổi về đề xuất, kiến nghị của các tỉnh về cải cách thủ tục thi đua - khen thưởng, nâng tỷ lệ thi đua khen thưởng cũng như sửa đổi một số quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng... Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu các địa phương tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, sửa đổi Luật để trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. 
 
Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc tiêu thụ nông, thủy sản đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền và sự cố gắng, nỗ lực của các ngành các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các tỉnh trong Cụm Tây Nam Bộ đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 của Cụm tăng bình quân 8,11% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 17,46 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt hơn 88.711 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 294.999 tỷ đồng...
 
Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được các tỉnh triển khai tích cực, định hướng cho các phong trào thi đua ở mỗi địa phương. Các tỉnh trong Cụm đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị ‘‘Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng’’ và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’giai đoạn 2011 - 2020...