|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua.

 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo. Ảnh: VPCTN

Tại buổi họp báo, đ/c Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Công bố Lệnh số 03,04,05,06,07/2022/L-CTN Về việc công bố Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua.

1. Luật Cảnh sát cơ động

Lệnh của Chủ tịch nước Về việc công bố Luật

Luât Cảnh sát cơ động năm 2022 gồm 05 chương và 33 điều, thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luật hóa các quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; khắc phục những khó khan, bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, phát triển, bổ sung các quy định mới nhằm thể hiện tính đặc thù của Cảnh sát cơ động, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Luật khi được ban hành.

2. Luật Thi đua, khen thưởng

Lệnh của Chủ tịch nước Về việc công bố Luật

Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật gồm 8 chương, 96 Điều, các quy định trong Luật đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng vào 04 phương án chính sách xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng.

3. Luật Điện ảnh

Lệnh của Chủ tịch nước Về việc công bố Luật

Luật điện ảnh 2022, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 15/6/2022 gồm 8 chương, 50 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023, thay thế Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009 nhằm đáp ứng những yêu cầu về thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Khắc phục những bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành; Bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành của Việt Nam và cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh.

4. Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lệnh của Chủ tịch nước Về việc công bố Luật

Ngày 16/6/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với 7 Chương, 157 Điều, bao gồm các nội dung cơ bản: Các sửa đổi, bổ sung để thực hiện cam kết của Việt Nam; Các sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan; Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc trong thời gian vừa qua; Các sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước

5. Luật Sở hữu trí tuệ

Lệnh của Chủ tịch nước Về việc công bố Luật

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Luật sửa đổi, bổ sung 102 điều của Luật Sở hữu trí tuệ (tăng 11 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2), trong đó có 14 điều chỉ sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật, bãi bỏ một số quy định tại 06 điều. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hải quan; Luật Khóa học và Công nghệ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 

Nguồn:VPCTN Copy link