|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước: Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, ngày 8/2,  Văn phòng Chủ tịch nước đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Theo đó, các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và góp ý trực tiếp bằng văn bản về toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày và các nội dung trọng tâm khác đối với nhóm đối tượng các cơ quan nhà nước ở Trung ương theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 8/2 – 10/3/2023, kết quả sẽ được tổng hợp xây dựng báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên & Môi trường trước ngày 20/3/2023.

Xem nội dung Dự thảo tại đây: 

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-5434

 

Nguồn:VPCTN Copy link