Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước