|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Ngày 23/8/2023, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/ QĐ-VPCTN Về việc bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước.

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký; Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-CTN ngày 14/6/2018 của Chủ tịch nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước; Căn cứ ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 7506-CV/VPTW ngày 7/8/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm Thư ký đồng chí Chủ tịch nước; Căn cứ ý kiến của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Hành chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/ QĐ-VPCTN bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh, sinh ngày 16/11/1981, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn:VPCTN Copy link