• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Kế hoạch triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 (NQ130) của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. 

Theo kế hoạch, các bộ, ngành theo chức năng quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Nghị quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, hoặc bãi bỏ, ban hành văn bản thay thế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp Nghị quyết; gửi kết quả về Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều NQ130; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án triển khai thực hiện NQ130. Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và các văn bản với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng; tập huấn cán bộ nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết,…
 

  

Nguồn:Nhan Dan Copy link