|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Quy định số 80/QĐ-TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 19/9/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1059/QĐ-CTN bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: VPCTN