• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Khai mạc phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 17/9/2016, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ nhất thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.  

Sáng 17/9/2016, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ nhất thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.

 


 Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Thưa các đồng chí!
 
Thực hiện chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp...” đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 343-QDNS/TW,  ngày 13-8-2016 về việc kiện toàn Ban Chi đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 đồng chí.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát biểu chỉ đạo Phiên họp - Ảnh Mạnh Tiến
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được Bộ Chính trị phân công làm thành viên Ban Chi đạo; tin tưởng và mong muốn Ban Chi đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phát huy kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo các nhiệm kỳ trước đây; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Thưa các đồng chí!
 
Để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hôm nay, Ban Chi đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ nhất để thảo luận, cho ý kiến về:
 
Quy chế làm việc của Ban Chi đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Về tài liệu phục vụ Phiên họp, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã gửi tới các đồng chí kèm theo giấy mời họp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, tham gia ý kiến vào từng nội dung của Phiên họp, tôi xin thông báo và lưu ý một số vấn đề sau:
 
 (1) Về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo
 
Đây là văn bản xác định nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ  đạo; nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo và việc tổ chức các phiên họp; tạo cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp trong cả nhiệm kỳ. Các đồng chí ủy viên chuyên trách và Văn phòng Ban Chỉ đạo đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo dựa trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2011 - 2016; cập nhật đầy đủ các quy định của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; sửa đổi một số quy định không còn phù hợp và điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của một số thành viên phù hợp với cơ cấu, số lượng thành viên Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của Bộ Chính trị. Đề nghị các đồng chí cho ý kiến về từng nội dung cụ thể của Quy chế.
 
(2) Về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020
 
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 nêu trong Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016 trình Bộ Chính trị cho ý kiến tại phiên họp ngày 30-3-2016; cập nhật các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại phiên họp về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Chỉ đạo. Dự thảo đã được Văn phòng Ban Chỉ đạo gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát kỹ các nhiệm vụ cụ thể, đối chiếu với yêu cầu cải cách tư pháp tại cơ quan, tổ chức mình, tham gia ý kiến đóng góp nhằm bảo đảm tính thiết thực, khả thi của các nhiệm vụ cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW.
 
Thưa các đồng chí!
 
Các nội dung thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng của các văn bản nêu trên.
 
Tôi tuyên bố khai mạc Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Dưới đây là một số hình ảnh về Phiên họp:
 
 
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh Mạnh Tiến
 
Ông Trịnh Xuân Toản - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương báo cáo tại phiên họp - Ảnh Mạnh Tiến