• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới

 Như tin đã đưa, sáng  17/9/2016, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đã diễn ra Hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thảo luận về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020.  

 Như tin đã đưa, sáng  17/9/2016, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đã diễn ra Hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thảo luận về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020.

 


Theo Quyết định của Bộ Chính trị số 43-QĐNS/TW ngày 13 tháng 8 năm 2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 19 đồng chí. Trong đó, Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang là Trưởng ban, Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình – Phó trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Công An, Chánh án TANDTC, Trưởng Ban Nội chính TƯ…
Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến làm rõ thêm việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo; về kiện toàn Ban Chỉ đạo; về một số vấn đề liên quan đến quyền tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các cơ quan tư pháp...
 
Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. - Ảnh Mạnh Tiến
 
Phát biểu kết luận Phiên họp,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp giao Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên và tổ chức nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện văn bản trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét quyết định.
 
Để triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc và những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo lưu ý một số vấn đề sau:
 
Về việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo; tham dự đầy đủ các phiên họp Ban Chỉ đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận, quyết định hoặc cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo. Tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Ban Chỉ đạo và việc triển khai tổ chức thực hiện tại cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh; đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
Về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp
 
Căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp do Ban Chỉ đạo đã thông qua, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; định kỳ 6 tháng, hằng năm có sơ kết, tổng kết và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo. Trước mắt, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2017. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản sau đây:
 
- Về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tổ tụng tư pháp: tích cực chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các Bộ luật, luật về tố tụng tư pháp mới được Quốc hội thông qua.
 
- Về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp: khẩn trương hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp; thực hiện tốt sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
- Về chế định luật sư và bổ trợ tư pháp: Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định tư pháp và thừa phát lại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức nêu trên.
 
- Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp: quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề đối với từng chức danh tư pháp; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới chính sách tiền lương, khen thưởng và các chế độ đãi ngộ phù hợp với lao động đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động tư pháp. Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp đã được Ban Chỉ đạo cho ý kiến; cuối năm 2017, tiến hành sơ kết, đề ra phương hướng, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.
 
- Về cơ chế giám sát, hợp tác quốc tế, bảo đảm cơ sở vật chất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng: đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bám sát những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Chỉ đạo thông qua tại phiên họp này, chỉ đạo việc cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức.
 
Một số hình ảnh của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Ảnh Mạnh Tiến


Chủ tịch nước Trần Đại Quang Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 chụp ảnh cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo - Ảnh Mạnh Tiến
 
Phiên họp kết thúc vào 11h cùng ngày.
 
 
Mạnh Tiến